EcoPower, MaxPower, Chip Tuning, Eksantrik Mili, Dynometre, Superchips, PiperCam, Colombo Bariani

Kısaltmalar

2WD : two wheel drive , İki çeker

3-4SM : 3-4 AT shift solenoid , 3-4 otomoatik şanzuman kol selonoidi

4WD/4*4 : four wheel drive , dört çeker

4WS : four wheel steering , dört tekerlek hareketli

AAC : auxiliary air control , hava kontrolü

AAV : auxiliary air valve , hava valfi

ABDC : after bottom dead centre , alt ölü merkez sonrası

ABS : anti lock brakes , anti kitleme fren

AC : air condition , klima

ACT : air charge temperature (sensor) , hava şarz ısı sensörü

ACV : air control valve , hava kontrol valfi

AEI : integrated electronic ignition , elektronik ateşleme entegresi

AFS : air flow sensor , hava akış sensörü

AIV : air induction valve , hava giriş supabı

AKR : anti-knock control , anti vuruntu kontrolü

ALU : aluminium (aritmetic-logic unit) , bölgesel ünite(aliminyum)

AP : air pump , hava pompası

APC : adaptive pilot control , adapte edilebilir otomatik kontrol

APP : accelerator pedal position , gaz pedal pozisyonu

ARB : anti-roll bar , denge demiri

AS : air suction , hava emiş gücü

ASR : acceleration skid control , patinaj(kayma) kontrolü

ASV : air suction valve , hava emiş supabı

AT : automatic transmission , otomatik şanzuman

ATDC : after top dead centre , üst ölü bölge sonrası

AWD : all wheel drive , tüm tekerleklerden çekiş

BAC : By-pass air control , hava kontrol By-pass

BARO : barometric pressure , basınç

BAS : brake assist system , fren yardımcı sistem

BBDC : before bottom dead centre , alt ölü bölge öncesi

BDC : bottom dead centre , alt ölü bölge

BFP : brake fluid pressure , fren hidrolik basıncı

BPP : brake pedal position , fren pedal durumu

BSI : distributorless semiconductor ignition , distribütörsüz ateşleme

BTDC : before top dead centre , üst ölü bölge öncesi

Cab/Cabrio : cabriolet/convertible , üst açılır

Cam : camshaft , eksantrik mili

CAN : controller area network (data bus) , bölgesel bilgisayar kontrolü

CANP : canister purge solenoid , kanister seloneidi

Carb-2V : carburettor - twin choke , çift kelebekli karbüratör

Carb-Elec : carburettor - electronıcally controlled(FBC) , elektronik kontrollü karbüratör

Carb-FJ : carburettor - fixed jet , otomatik jikleli karbüratör

Carb-VV : carburettor - varıable venturi , değişken venturili karbüratör

Cat : catalytic converter , katalitik konvektör

CB : contact breaker ıgnıtıon , devre kesicili ateşleme

CCO : clutch converter override , debriyaj dönüştürücüsünü geçersiz kılmak

CDI : capacitor discharge ignition , şarz olmayan ateşleme kapasitörü

CKP : crank shaft posıtıon , grank mil pozisyonu

CMP : cam shaft posıtıon , eksantrik mil pozisyonu

CO : carbon monoxide , karbon monoksid

CO2 : carbon dioxide , karbon dioksid

Cpe : coupe , coupe

CPP : clutch pedal posıtıon , debriyaj pedal pozisyonu

CPU : central processing unit , ana programlama ünitesi

Crank : crank shaft , grank mili

CS : crank shaft , grank mili

CSV : cold start valve , soğuk çalıştırma valfi

CTP : closed thorttle posıtıon , kapalı boğaz pozisyonu

CTS : coolant temperature sensor , su sıcaklık sensörü

CVS : constant volume sampling , değişmez ses örneklemesi

CVT : current to vacuum sensor , vakum sensör değeri

DEE : digital engine electronics , dijital motor elektironiği

DI : dırect/dıstributorless ignition , distribütörsüz ateşleme

DICS : dual intake control solenoid , çiftli emme kontrol selonoidi

DIS : digital idling system , dijital rolanti sistemi

DLC : data link connector , data bağlantıs

DME : digital motor electronics (Motronic) , dijital motor elektironiği

DOHC : double overhead camshaft , üstten çift eksantrik

DPFE : differantial pressure feed back exhaust , değişken egzoz basıncını geri beslemek

DVM : digital volt meter , dijital volt metre

EACV : electronic air control valve , elektronik hava kontrol valfi

EBD : electronic brake pressure distribution , elektronik fren basınç dağıtıcısı

ECCS : electronic concentrated control system , yoğunlaştırılmış elektronik kontrol sistemi

ECİ : electronically controlled injection , elektronik kontrolle enjektör

ECM : elektronic (engine) control module , elektronik kontrol modulü

ECT : engine colant temperature , motor soğutma ısısı

ECU : electronic control unit , elektronik kontrol ünitesi

EDIS : electornic distributorless ignition system , elektronik distribütörsüz ateşleme sistemi

EDL : electronic differetial lock , elektronik diferansiyel kilidi

EEC : exhaust emission control , egzoz emisyon kontrolü

EEC : electronic engine control , elektronik motor kontrolü

EEC : evaporative emission control , buharlaştırmalı gaz kontrol

EFİ : electronic fuel injection , elektronik benzinli enjektör

EFP : electronic accelerator pedal , elektronik gaz pedalı

EGR : exhaust gas recirculation , egzoz gaz kazanımı

EICV : electronic idle control valve , elektronik rolanti kontrol valfi

ELCD : evaporative loss control device , buharlaşma kayıp kontrol cihazı

ELD : electronic load detector , elektronik yük detektörü

EMI : electro-magnetic interference , elektro manyetik karışım

EPC : electronic pressure control , elektronik basınç kontrolü

EPROM : erasable programmable read only memory , silinebilir programlanabilir hafıza

EPT : exhaust pressure transducer , ekzoz basınç çeviricisi

ESA : electronic spark advance , elektronik ateşleme avansı

ESC : electronic spark control , elektronik ateşleme kontrolü

ESP : electronic stability programme , elektronik sabitleme programı

ETC : electronic traction control , elektronik patinaj kontrolü

ETV : electronic throttle valve , elektronik boğaz valfi

EVAP : evaporative emission (canister purge valve) , buharlaşmış gaz(kanister valfi)

EVR : electronic vacuum regulator , elektronik vakum regulatörü

EZF/K/L-i/-h : computerised ignition , bilgisayarlı ateşleme

F : cooling fan , soğutma fanı

FBC : feed-back carburettor , geri beslemeli karbüratör

FICD : fast idle control device , hızlı rolanti kontrolü

FPED : full power enrichment device , tam güç zenginleştirme cihazı

FWD : front wheel drive , önden çeker

G : guide pulley , yardımcı pule

GEN : alternator , şarz dinamosu

HC : high compression ratio , yüksek kompressiyon değeri

HD : heavy duty , ağır hizmete uygun

HEGO : heated exhaust gas oxygen (sensor) , oksijen sensörü

HO2S : heated oxygen sensor , oksijen sensörü

HT : high tension , yüksek tansiyon

Hyd : hydraulic (tappets) , hidrolik

I/O : input-output unit , giriş-çıkış ünitesi

IAC : idle air control , rolanti hava kontrol

IAT : intake air temperature , emme hava sıcaklkığı

IC : integrated circuit , entegre akımı

ICE : computerised ignition system , bilgisayarlı ateşleme

ICM : ignition control module , ateşleme kontrol modülü

ICSV : idle control selenoid valve , rolanti kontrol seloneid valfi

IMA : idling mixture adjustment sensor , rolanti karışım ayar sensörü

IRS : independent rear suspension , bağımsız arka suspansiyon

ISB : idle speed boost , rolanti arttırıcı

ISC : idle speed control , rolanti hız kontrolü

ISCS : idle speed control servo , rolanti hız kontrol dümeni

ISMP : idling speed mixture potentiometer , potansiyometreli rolanti ayarlayıcı

Jet. : Jetronic , jetronik

KAM : keep alive memory , hafızayı canlı tutmak

Kat : catalytic converter , katalitik konvektör

Kmb/3/5/Est. : estate 3/5 door , 3/5 kapılı arazi arcı

KS : knock sensor , vuruntu sensörü

Lambda : lambda value (special test equipment) , lmabda test cihazı

LC : low compression ratio , düşük kompresyon değeri

LED : light emitting diode , ışık yayıcı diyot

LH : left-hand , sol el

LHD : left-hand drive , soldan kullanıcı

Lim : hatchback 3/5 door , 3/5 kapılı hatcback

Lim 2/4 : saloon 2/4 door , 2/4 kapılı sedan

LSD : limited slip differential , kilitli diferansiyel

LWB : long wheel base , uzun araç zemini

MAF : mass air flow (sensor) , hava kütle emiş sensörü

MAP : manifold absolute pressure (sensor) , manifolt basınç sensörü

Map-DI : ECM controlled direct ignition , beyinden kontrollü direk ateşleme

Map-DIS : ECM controlled distributorless ignition , beyinden kontrollü distribütörsüz ateşleme

Map-h : ECM controlled,Hall effect ignition , beyinden kontrollü eksantrikten okuyuculu ateşleme

Map-i : ECM controlled,inductive ignition , beyinden kontrollü bobinli ateşleme

Mass : mass (hot wire) air flow meter , hava kütle ölçer

Max : maximum , maksimum

MEMS : modular engine management system , module edilebilir motor yönetimi

MFI-c : multi-port fuel injection-continuous , sürekli çok noktadan enjektör

MFI-i : multi-port fuel injection-intermittent , fasılalı çok noktadan enjektör

MFI-s : multi-port fuel injection-sequential , sıralı çok noktadan enjektör

MIL : malfunction indicator lamp , arıza lambası

Min : minimum , minimum

min : minutes , dakika

MLUS : modulated lock-up solenoid , modüle edilebilir kilitli üst solenoid

MMC : manuel mixture control , manuel karıştırıcı kontrol

MMFD : magneti marelli fuel division , magnetti marelli yakıt bölümü

MON : motor octane number , motor oktan numarası

Mono. : Monopoint , tek nokta

Mot. : Motronic , motronic

MPFI : multi-point fuel injection , çok noktadan benzin enjektörü

Mpi : multi-point injection , çok noktadan enjektör

MPS : motor position switch/sensor , motor pozisyon anahtarı/sensörü

MT : manueal transmission , manuel şanzuman

MY : model year , model yılı

N : neutral position,automatic transmission(negative) , otomatik şanzumanda boş pozisyonu

N= : 91 octane petrol , 91 oktan benzin

NO : nitric oxide , nitrik oksid

NO2 : nitrous dioxide , nitrous dioksid

Nox : oxides of nitrogen (conrol) , nitrojen oksidi(kontrol)

NTC : negative temperature coefficient , negatif sıcaklık faktörü

O2S : oxygen sensor , oksijen sensörü

OD : overdrive , üst kullanış

OHC : overhead camshaft , üstten çift eksantrik

OHV : overhead valve , üstten supap

P : park position,automatic transmission(positive) , otomatik şanzumanda park pozisyonu

PAIR : pulsed secondary air , ikinci hava atımı

PAS : power assisted streering , power direksiyon yardımcısı

PCV : positive crankcase ventilstion , mutlak karter havalandırması

PIP : profile ignition pick-up (signal) , ateşleme sinyal durumu

PNP : park/neutral position , park/boş pozisyonu

PRCV : pressure regulator control solenoid valve , basınç ayralayıcı kontrol supabı

PROM : programmable read only memory , programlanabilir okunabilir hafıza

PS : power steering , pover direksiyon

PSP : power steering pressure , pover direksiyon basıncı

PTC : positive temperature coefficient , pozitif sıcaklık faktörü

quattro : all wheel drive , tüm tekerleklerden çekiş

RAM : random access memory , rastgele erişimli bellek

R-Cat : regulated catalytic converter , regule edilebir katalitik konvektör

RH : right-hand , sağ el

RHD : right hand drive , sağdan kullanıcı

RICV : rotary idle control valve , rotatif rolanti kontrol supabı

ROM : read only memory , okunabilir hafıza

RON : research octane number , seçilebilir oktan numarası

RPM : revolutions per minute , motor devri

RUF : adaptable to catalytic converter , katalitik konvektöre uyarlı

S= : 95 octane petrol , 95 oktan benzin

SACV : secondary air control valve , ikinci hava kontrol supabı

SAI : seconder air injection , ikinci hava püskürtmesi

SAS : speed adjusting screw , hız ayarlayıcı vida

SC : supercharger , supercharger

SLS : self levelling suspension , kendinden ayarlı suspansiyon

SMJ : super multiple junction , süper çoklu birleşim

SPI : single point injection , tek nokta enjektör

SPOUT : spark output signal , buji çıkış sinyali

SPS : speed sensitive power steering , hız duyarlı pover direksiyon

STA : start signal , başlangıç sinyali

STO : self test output , kendinden test çıkışı

SWB : short wheel base , kısa araç zemini

SZ : coil ignition (breaker triggered) , ateşleme bobin

T : tensioner , tansiyon

TBI-c : throttle body injection-contiuous , boğazdan enjektör-sürekli

TBI-i : throttle body injection-intermittent , boğazdan enjektör-fasılalı

TC : traction control , çekiş kontrolü

TCCS : toyota computer control system , toyota bilgisayar kontrol sistemi

TCM : transmission control module , şanzuman kontrol modülü

TCS : traction control system , çekiş kontrol sistemi

TDC : top dead centre , üst ölü bölge

TP : throttle position (switch/sensor) , boğaz pozisyonu

TPS : throttle position switch/sensor , boğaz pozisyon anahtarı/sensörü

TR : transmission range , şanzuman aralığı

Trans-h : transistorized Hall effect ignition , transsistorize edilmiş ateşleme

Trans-i : transistorized inductive ignition , transsistorize edilmiş endüktif ateşleme

TSZ-h : transistorized ignition-Hall effect , transsistorize edilmiş ateşleme

TSZ-i : transistorized ignition-magnetic induction , transsistorize edilmiş manyetik ateşleme

TWC : three-way catalytic converter , üç yollu katalitik konvektör

TWSV : three-way solenoid valve , üç yollu seloneid valf

U-CAT : unregulated catalytic converter , regüle edilemez katalitik konvektör

VAF : volume air flow , hava geçiş seviyesi

Vanos : variable valve timing , ayarlanılabilir valf zamanı

VEZ : fully electronic ignition , full elektronik ateşleme

VIC : variable inertia control , ayarlanılabilir eylemsizlik kontrolü

VIN : vehicle identification number , araç tanıtım numarası

VP : vacuum pump , vakum pompası

VSS : vehicle speed sensor , hız sensörü

VSV : vacuum switching valve , vakum valf anahtarı

V-Tec : variable valve timing and valve lift , ayarlanabilir valf zamanı ve valf yüksekliği

VTV : vacuum transmitting valve , vakum gönderici/verici valf

WAC : wide open throttle AC cut-off valve , tam açık boğaz klima kesici valfi

WOT : wide open throttle , tam açık boğaz

WP : water pump , su pompası

Anasayfa  |   Ürünler  |   Dynometre  |   Teknik bilgiler  |   Uygulamalarımız  |   Fotoğraflar  |   Bayilerimiz  |   Hakkımızda  |   İletişim
by dimnida (2010)